Prioriteti Strategjik 4: Përforcimi i Lidhshmërisë dhe Aksesueshmërisë së Destinacionit

Veprimi 15: Inkurajoni miratimin e parimeve të dizajnit universal

Miratimi i parimeve të dizajnit universal (dmth. bërja e atraksioneve turistike, akomodimit dhe shërbimeve të aksesueshme për të gjithë) do t'i mundësojë një grupi më të gjerë njerëzish të shijojnë përvojën e tyre të turizmit në Kildare. Këtu përfshihen të rinjtë, të moshuarit dhe ata me aftësi të ndryshme. Bizneset e reja dhe ekzistuese të turizmit do të inkurajohen të adoptojnë parime të dizajnit universal dhe dizajnit miqësor ndaj moshës në zhvillimin dhe funksionimin e bizneseve të tyre.

 

Into Kildare do të bashkëpunojë me Rrjetin e Qasjes së Qarkut Kildare dhe Këshillin e Qarkut Kildare për të inkurajuar bizneset e turizmit të miratojnë parimet e dizajnit universal.